Informacja o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego zakupu usług doradczych dla rozwoju działalności BRI

22 czerwca, 2017

Firma Engineo Sp. z o. o. informuje iż w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości postępowaniu ofertowym na zakupu usług doradczych dla rozwoju działalności BRI opisanych w pkt. IX Zapytania ofertowego nr 1/3.1.2/2017 z dnia 05.06.2017r, w ramach projektu pt. „Rozszerzenie oferty usługowej oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności innowacyjnej w spółce ENGINEO”, w III osi priorytetowej „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w roku 2016, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyłoniono ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów, złożoną przez:

 

BTM INNOVATIONS SP. Z O.O.

Ul. Rostafińskich 4

02-593 Warszawa.

 
Wynik postępowania ofertowego