Rozszerzenie oferty usługowej oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności innowacyjnej w spółce ENGINEO

25 sierpnia, 2017

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: Rozszerzenie oferty usługowej oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności innowacyjnej w spółce ENGINEO dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w roku 2016; Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.

Cele projektu:

Celem projektu jest zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB.

 

Planowane efekty projektu:

 

Całkowita wartość projektu: 143 418,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 69 960,00 PLN